ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท คลาส แอนด์ ซิลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“threethailand”) ที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ โปรดคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อแสดงว่าคุณตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้ โปรดอย่าคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) และอย่าซื้อสินค้าและบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้

 1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง คุณ ผู้เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ threethailand และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
 2. “ผู้ขาย” หมายถึง threethailand ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 3. “สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ threethailand และบริการอื่นๆ ที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้
 4. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ threethailand.com
 5. “ราคาสินค้าปกติ” หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด
 6. “ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดราคา ส่วนลดราคาจากการแลกแต้มคะแนนสะสม คูปองส่วนลด หรือส่วนลดอื่นๆ ที่ผู้ขายมอบให้ผู้ซื้อเพื่อการส่งเสริมการขาย
 7. “สื่อสังคม” (social media) หมายถึง แบรนด์เพจของ threethailand บนสื่อสังคมต่างๆ อาทิเช่น Facebook, Instagram, Twitter, ฯลฯ

ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า threethailand ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป

ราคาและการชำระค่าสินค้า

1.การชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 452-132-1774

ธนาคารกรุงไทย เลขที่  983-112824-9

2.การชำระค่าสินค้าผ่าน Paypal

การส่งสินค้า

 1. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา 7-10 วันทำการ เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 3. ผู้ขายจะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้า (tracking number) ให้แก่ผู้ซื้อทางอีเมล์ บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อ และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายสามารถทำตามคำขอให้ได้
 4. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย
 5. ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 6. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากผู้ซื้อเลือกที่จะชำระเงินค่าสินค้าผ่านทาง PayPal ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับสินค้าเท่านั้น (เว้นแต่จะเป็นการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร) และผู้ขายจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เท่านั้น
 7. หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นโยบายการคืนสินค้า

ทางบริษัทไม่มี นโยบายคืนสินค้าใดๆทั้งสิ้น

กรรมสิทธิ์ในสินค้า

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดความรับผิด

เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง มีคุณสมบัติการแสดงสีและการตั้งค่าที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ ที่รายละเอียดของสินค้าที่ผู้ซื้อเห็นบนเว็บไซต์ อาจจะมีความผิดเพี้ยนจากสินค้าที่ได้รับจริงบ้าง แม้ว่าผู้ขายจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการปรับแต่งภาพให้มีความใกล้เคียงสินค้าจริงแล้วก็ตาม นับเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย ผู้ขายจึงไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ในส่วนนี้ได้

ในความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบอันสมควรของผู้ขาย ผู้ขายจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินไม่เกินราคาสินค้าที่ผู้ซื้อได้ทำการจ่ายจริงเท่านั้น

เหตุสุดวิสัย

ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใต้เหตุสุดวิสัยเช่นนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถบรรลุตามเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การสั่งซื้อสินค้า หรือ การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย